utorak, 4. siječnja 2011.

UPOTREBA SIMBOLA - BLOKOVI (AUTOCAD TUTORIAL)

UPOTREBA SIMBOLA - BLOKOVI
Blokovima nazivamo grupe elemenata povezane u jedinstvenu celinu, sto dalje olaksava njihovo
eventualno kopiranje, pomeranje ili neku drugu intervenciju. Ali njihova prava namena je da
posluze u iste svrhe za koje ste do sada koristili razne sablone tj. da se crtanje tipskih ili
elemenata koji se cesto ponavljaju ubrza i svede na jednostavan unos iz prethodno pripremljene
baze, odnosno biblioteke simbola.

Komanda BMAKE
Komandu Bmake koristimo za kreiranje blokova. Mozemo je pokrenuti iz Draw/Block menija
izborom stavke Make da bi se potom na ekranu pojavio Block Definition Dialog Box sa sledecim
opcijama:
Block name
U polje Blok name upisujemo ime buduceg bloka. Pri njegovom izboru treba povesti racuna o
tome da ono treba da bude logicno i u vezi sa simbolom koji ce pretstavljati ali da to ipak bude
jedna rec jer se u nazivima blokova ne moze upotrebljavati prazno polje (Blank).
U ovom primeru koji se odnosi na kreiranje bloka za crtanje stolice mozemo za naziv upisati
"stolica".Base Point
Sledeci korak u kreiranju bloka je izbor bazne tacke tj. tacke koja ce se koristiti pri njegovom
unosu na crtez. Vrlo je tesko dati generalno uputstvo koju tacku izabrati jer se to razlikuje od
jednog do drugog slucaja ali se treba truditi da to bude tacka na elementu ili u njegovoj blizini da
bi se na taj nacin olaksalo precizno pozicioniranje pri kasnijem unosu bloka. U okviru Base Point
grupe parametara postoje polja za unos koordinata bazne tacke, ali se u praksi mnogo vise
koristi mogucnost da se izborom dugmeta Select Point njen polozaj odredi interaktivno -
pokazivanjem na ekranu.
U nasem primeru je najzgodnije da se bazna tacka za stolicu nalazi na ivici stola, jer se time
obuhvata i podatak o tacnom rastojanju izme|u ova dva elementa.
Po izvrsenom izboru bazne tacke AutoCAD ce prikazati njene koordinate i omoguciti odre|ivanje
ostalih parametara bloka.

Select Object
Izborom dugmeta Select Object ulazimo u fazu kada je potrebno odrediti koji elementi crteza
treba da u|u u sastav buduceg bloka. Njihov odabir mozemo izvrsiti pojedinacno ili jednostavnim
uokviravanjem vece grupe elemenata odjedanput. Ovaj postupak zavrsavamo pritiskom na desni
taster misa, a AutoCAD ce povratkom na parametre bloka prikazati i podatak o broju odabranih
elemenata.

List Block Names
Dugme List Block Names aktivira funciju pomocnog karaktera jer se njegovim izborom pojavljuje
novi okvir sa listom imena ranije definisanih blokova. To nam moze pomoci da izbegnemo
ponavljanje vec upotrebljenog imena bloka, jer se time moze izazvati veci poremecaj na crtezu.
Zadavanje vec koriscenog imena novom simbolu vrsimo u situaciji kada zelimo da izmenimo
izgled nekog od vec postojecih blokova a to je detaljnije objasnjeno u okviru saveta vezanih za
ovu lekciju.

Retain Objects
Pri definiciji novog bloka mozemo birati izme|u dve mogucnosti: da svi elementi koji treba da u|u
u njegov sastav ostanu na svojim mestima pa da i ubuduce budu nezavisni ili da se kao takvi
uklone sa crteza i nadalje pojavljuju samo u okviru unetih simbola. Tome sluzi opcija Retain
Objects. Ako se odlucimo da zadrzimo nezavisne objekte potrebno je da polje uz opciju ostane
markirano, ali je bolje da se pritiskom na levi taster misa ova opcija iskljuci i ubuduce barata sa
blokom kao celinom.
Postupak definicije buduceg bloka zavrsavamo izborom dugmeta OK.
ANIMA interaktivni multimedijalni kurs AutoCAD-a 54
Komanda BASE
AutoCAD pruza mogucnost da se ceo crtez koristi kao blok u okviru nekog drugog, slozenijeg
crteza. Pri tome je moguce odrediti referentnu tacku unosa koja nam kasnije koristiti pri
udre|ivanju tacnog polozaja na novom crtezu. Za to upotrebljavamo komandu Base.
Ona zahteva jednostavan unos koordinate buduce referentne tacke koji mozemo izvrsiti numericki
preko tastature ili jednostavnim pokazivanjem na ekranu. Ako se crtez upotrebi kao blok bez
prethodno odre|ene bazne tacke za njegov unos ce biti koriscen koordinatni pocetak.

Komanda DDINSERT
Komanda Ddinsert sluzi za unos prethodno definisanih simbola na zeljeno mesto u okviru tekuceg
crteza. Pokrecemo je izborom stavke Block iz Insert menija, nakon cega se na ekranu pojavljuje
Insert Dialog Box koji sluzi za odre|ivanje ostalih neophodnih parametara.

Block
Prvi parametar koji AutoCAD ocekuje kada je unos simbola u pitanju je njegovo ime (Block
name). Za tu namenu su predvi|ena polja koja se nalaze u gornjog zoni Dialog Box-a. Ako nam
je poznato tacno ime zeljenog bloka mozemo ga direktno uneti preko tastature a ako nismo
sigurni koje sve simbole imamo na raspolaganju, izborom dugmeta Block mozemo dobiti pomoc u
vidu liste definisanih blokova iz koje se na lak nacin - dvostrukim pritiskom na levi taster misa
moze napraviti odgovarajuci izbor.
Osim simbola koji su raspolozi direkno u okviru tekuceg crteza postoji mogucnost da se kao blok
upotrebi i bilo koji eksterni crtez. Znacajnu pomoc pri njegovom pronalazenju mozemo dobiti ako
pritiskom na levi taster misa odaberemo dugme File i aktiviramo dialog za pretrazivanje sadrzaja
foldera i konacan izbor crteza.

Options
U okviru Options grupe moguce je odrediti preostale parametre kao sto su koordinata tacke
unosa bloka (Instertion Point), zatim razmera po glavnim koordinatnim osama (Scale) i ugao za
koji treba rotirati blok (Rotation).
Treba napomenuti da ce polja namenjena unosu navedenih parametara biti nedostupna (prikazana
u sivom tonu) sve dok je markirano polje uz opciju "Specify Parameters on Screen" jer je time
izabran rezim u kome ce se polozaj, razmera i ugao rotacije odrediti interaktivno, odnosno
direktno na ekranu.
Za konacan unos simbola treba izabrati dugme OK, da bi se po uklanjanju Dialog Box-a na
ekranu pojavio odabrani blok. Tada mozemo jednostavnim pomeranjem misa i uz primenu
odgovarajuceg Osnap kriterijuma (Midpoint) odrediti tacno mesto unosa buduce stolice.
Sledeci korak pretstavlja odre|ivanje razmere po X i Y pravcima. U ovom slucaju ce biti dovoljno
da se dvostrukum pritiskom na desni taster misa potvrde podrazumevane vrednosti odnosno
zadrzi normalna velicina bloka. Ukoliko je to potrebno umesto potvrde jedinicne vrednosti moguce
je uneti zeljeni faktor razmere i na taj nacin prilagoditi velicinu unetog simbola generalnoj razmeri.
Poslednji korak pri unosu simbola je odre|ivanje ugla rotacije. Podrazumevana vrednost je nula
(0) pa je treba prihvatiti pritisko na desni taster misa. Time se postupak unosa simbola zavsava i
na ekranu pojavljuje novi elemenat.
Za unos druge ili jos nekoliko stolica treba ponoviti komandu Ddinsert sto nece biti tesko obzirom
da se pri tome automatski zadrzava ime izabranog bloka i da je potrebno samo misem odrediti
novu insertnu tacku, dvostukim pritiskom na desni taster misa potvrditi razmeru, a levim tasterom
pokazati ugao rotacije.

Explode
Vec smo napomenuli da se uneti blokovi na crtezu tretiraju kao celine, sto s jedne strane
omogucava njihovo lako brisanje ili pomeranje, ali iskljucuje bilo kakvu mogucnost izmene
elemenata koji ulaze u njihov sastav. Ako se ocekuje da ce biti neophodno vrsiti izmene nad
elementima koji sacinjavaju neki blok moguce je vec pri odre|ivanju parametara za njihov unos
markirati opciju "Explode". Time ce simbol odmah po unosu biti automatski razbijen na proste
elemente.
Isti efekat mozemo postici i naknadno, primenom komande "Explode" o kojoj je bilo reci u jednoj
od prethodnih lekcija.
ANIMA interaktivni multimedijalni kurs AutoCAD-a 55
Komanda WBLOCK
U ovoj lekciji smo prikazali na koji nacin mozemo stvarati nove simbole i kako ih zatim umetati
na crtez. Pri tome treba znati da se blokovi cuvaju u okviru crteza u kome su nastali i da su
samo u njima i raspolozivi. Ako zelimo da neki od kreiranih simbola upotrebljavamo i u drugim
crtezima, neophodno je da ga sacuvamo kao samostalan crtez na disku da bi potom mogao da
bude pristupacan preko File opcije komande Ddinsert.
U te svrhe koristimo komandu Wblock koju mozemo pokrenuti iz File menija izborom stavke
Export. Na ekranu ce se tada pojaviti standardni Dialog Box za izbor tipa i imena nove datoteke.
Dalje je potrebno prvo iz "Save as type" liste izabrati stavku Blok a zatim, u "File name" polje
upisati ime novog fajla (npr. stolica) i na kraju izabrati folder u koji zelimo da smestimo novi
crtez. Pozeljno je da se simboli kao i svi drugi pomocni elementi AutoCAD-a smestaju u folder
pod nazivom Support.
Kada zavrsimo ovu fazu komande i levim tasterom misa odaberemo dugme OK AutoCAD ce
ukloniti Dialog Box i na komandnoj liniji zahtevati unos naziva bloka koji treba snimiti na disk.
Ovakav postupak je neophodan kada se ime novog fajla razlikuje od naziva simbola ali ako i blok
i fajl nose isto ime bice dovoljno uneti samo znak jednakosti (=) da bi se komanda uspesno
privela kraju.

Savet
Ako u toku rada pozelimo da promenimo igled nekog od simbola (npr. stolice) a da se ta
promena odrazi na sve do tog trenutka unete blokove, mozemo primeniti sledeci postupak.
Prvo je potrebno da na crtez unesemo jos jedan primerak tog simbola ali tako da se njegova
insertna tacka veze za neki element ciji polozaj kasnije mozemo lako da lociramo. U ovom
slucaju simbol stolice mozemo uneti tako da se on veze za gornji levi ugao nase osnove. Ostale
parametre kao sto su razmera i ugao rotacije jednostavno prihvatimo sa tri pritiska na desni taster
misa. Zatim, primenom komande Explode uneseni blok razbijamo na proste elemente i vrsimo sve
potrebne izmene na njegovom obliku. Ovde ce to biti brisanje linije koja pretstavlja prednju ivicu
sedista i crtanje kruznog luka koji ce je zameniti.
Dalje je potrebno definisati novi blok ali tako da se za njegovo ime ponovo izabere "stolica". Za
baznu tacku biramo gornji levi ugao osnove i obuhvatamo sve elemente koji treba da u|u u
njegov sastav. Pritiskom na levi taster misa iskljucujemo opciju Retain Objects i za kraj biramo
dugme OK. Tada ce AutoCAD prikazati upozorenje da ce se ovim postupkom izvrsiti promena
definicije simbola ali posto je to i bio nas cilj treba izabrati dugme Redefine da bi vec u sledecem
trenutku sve stolice na crtezu dobile novi izmenjeni oblik.

Nema komentara:

Objavi komentar