utorak, 18. siječnja 2011.

PROGRAMIRANJE CNC STROJEVA

Proces izrade dijelova na CNC ( hr. NUAS - numerički upravljani alatni strojevi ), sastoji se od slijedećih aktivnosti:
1. razrada tehnologije i utvrñivanje redoslijeda zahvata, alata i režima rada
2. priprema alata
3. programiranje
4. priprema stroja
5. izrada prvog komada u seriji
6. serijska proizvodnja

Većina nabrojenih aktivnosti postoji i kod klasičnih alatnih strojeva, meñutim ono što je svojstveno CNC strojevima to je PROGRAMIRANJE. PROGRAMIRANJE JE POSTUPAK PISANJA PROGRAMA PREMA UNAPRIJED DEFINIRANOJ TEHNOLOGIJI, A MOŽE SE OBAVITI RUČNO ILI POMOĆU RAČUNALA.

RUČNO PROGRAMIRANJE podrazumijeva ispisivanje programa od strane tehnologa ručno, tj. piše se svaki redak programa prema definiranoj tehnologiji.
PROGRAMIRANJE POMOĆU RAČUNALA - podrazumijeva automatsko programiranje samog računala na osnovu izabranih parametara programera kao što su dimenzije sirovca, put alata, izbor alata, režima rada itd. u posebnim softwerima kao što su CATIA, MASTERCAM, SOLIDCAM i dr. Takoñer je moguća simulacija programa i ispis samog programa u izabranim upravljačkim jedinicama. Ovime se skraćuje vrijeme i smanjuju troškovi izrade programa, te je brža izrada prvog komada na stroju. U ovoj knjizi zabavitćemo se samo ručnim programiranjem. Programiranje podrazumijeva izradu slijedeće dokumentacije:
•operacijski list – sadrži redoslijed operacija radnog predmeta sa potrebnim režimima rada i vremenima izrade
•plan alata za radni predmet – sadrži popis svih korištenih alata za obradu prema redoslijedu korištenja, potrebne mjere, standarde režime i korekcije
•plan stezanja – obuhvaća osnovne gabarite radnog prostora, položaj radnog predmeta na stroju, točke oslanjanja predmeta i mjesto stezanja te položaj nulte točke
• plan rezanja – je glavni dokument za ispis programa na kojem su vidljive putanje kretanja alata za svaku operaciju. Prati se put kretanja vrha alata zaod početka do kraja obrade.
•Ispis programa– ili kraće PROGRAM je zadnji i najvažniji dokument po kojem se unose naredbe za upravljanje strojem. Razrañeni program unosi se u programski listčiji mogući izgled prikazujeslika u prilogu skripte. U programiranju nećemo izrañivati kompletnu dokumentaciju već samo onu bitnu za ispis programa – operacijski list i plan rezanja.

1 komentar:

  1. U tekstu se pojavljuje riječ skripta. Očitio je da je materijal prepisan iz te sktipte, ili je autor bloga osobno pisac iste.

    Bilo bi lijepo da se u svrhu citiranja navede literatura.

    OdgovoriIzbriši