utorak, 4. siječnja 2011.

PROMENE KARAKTERISTIKA OBJEKATA (AUTOCAD TUTORIAL)

PROMENE KARAKTERISTIKA OBJEKATA
Sigurno ste kroz lekcije koje su prethodile shvatili vaznost komandi AutoCAD-a cija je uloga da
omoguce razlicite izmene vec nacrtanih objekata. Do sada smo se upoznali sa vecinom takvih
funkcija ali su sve one bile vezane za promene u geometriji elemenata dok su druge
karakteristike bile van njihovog domena. Zato je vreme da se pozabavimo i drugom stranom
odnosno da vidimo na koji nacin mozemo da uticemo na promene boje, tipa linije, pripadnosti
nekom od Layer-a i ostale vazne osobine nacrtanih elemenata.

Komanda DDMODIFY
Primenom komande Ddmodify mozemo menjati parametre odabranog elementa i to istovremeno
one vezane za geometriju ali i sve druge koje se ticu njegovog izgleda. Za pokretanje ove
komande mozemo iz Modify menija izbrati stavku Properties a AutoCAD ce zahtevati odabir
elementa za koji zelimo da izvrsimo promene.primer za liniju
Ako se pri odabiru elementa odlucimo za neku liniju potrebno je da prvo takav izbor potvrdimo
pritiskom na desni taster misa da bi se na ekranu pojavo Modify Line Dialog Box.
Paramente koji se od tog trenutka stavljaju na raspolaganje mozemo grubo podeliti na dve
kategorije: zajednicke - sadrzane u grupi Properties i one druge koje se ticu geometriskih osobina
i kao takve zavise od vrste odabranog elementa.
U zajednicke karakteristike objekata koje mozemo menjati ubrajamo: boju (izbor dugmeta Color),
pripadnost Layer-u (dugme Layer) kao i tip linije (dugme Linetype). U vezi sa ovim poslednjim
parametrom je moguce odrediti i razmeru (Linetype Scale) sto ima smisla samo ako je izabran
neki od tipova isprekidane linije.
Od posebnih karakteristika tu su pre svega numericki izrazene koordinate pocetne i krajnje tacke
sa dva Pick Point dugmeta preko kojih mozemo odrediti njihov izmenjeni polozaj, kao i podaci o
duzini linije mereno projekcijom u pravcima koordinatnih osa ili samog objekta kao i ugao koji
linija zaklapa u odnosu na pozitivni pravac X ose.
Po zavrsenoj promeni parametara Dialog Box zatvaramo izborom dugmeta OK a AutoCAD ce se
postarati da nacinjene izmene odmah budu i vidljive.
Ako pri odabiru obuhvatimo dva ili vise elemenata bice omogucena promena samo njihovih
zajednickih parametara.

primer za kruznicu
Po odabiru kruznice kao elementa nad kojim zelimo da izvrsimo promenu parametara bice
prikazan odgovarajuci Dialog Box uobicajenog sadrzaja kada su u pitanju zajednicke karakteristike
ali zato sa sasvim razlicitim delom za odre|ivanje geometrije. Tu je moguce odrediti novi polozaj
za koordinatu centra kao i velicinu poluprecnika kruznice a od pratecih informacija mozemo videti
koliki su precnik (Diameter), obim (Circumference) i povrsina (Area) odabranog objekta.

primer za tekst
Ako se komanda Ddmodify primeni nad nekim elementom teksta pored zajednickih na
raspolaganju cemo imati i sledece parametre: polozaj tacke prema kojoj se vrsi poravnanje teksta
(Insertion Point), zatim mogucnost promene sadrzaja (Contents), stila (Style), nacina poravnanja
(Justify) i pravca ispisivanja (Direction) kao i vrednosti za sirinu (Width), visinu (Text Heigth) i
ugao rotacije (Rotation).
primer za polyliniju
U slucaju da se kao element odabere polilinija uz zajednicke karakteristike imacemo mogucnost
da uticemo na njen izgled kroz mogucnost promene sledecih parametara: izbor algoritma po
kojem ce se iz segmentnog oblika generisati kriva (Fit/Smooth), zatim mogucnost automatskog
zatvaranja polja koje obrazuju njeni segmenti (Closed) i nacina primene nekog od tipova
isprekidanih linija (LT Gen) dok ce koordinate pojedinih temena polilinije (Vertex Listing) moci ce
da se procitaju samo kao informacija.
Komanda MATCHPROP
Komanda Matchprop omogucava laku promenu karakteristika objekata jer se njenom primenom u
stvari vrsi preslikavanje zajednickih parametara sa osnovnog na ostale odabrane elemente. ANIMA interaktivni multimedijalni kurs AutoCAD-a 52
Mozemo je pokrenuti iz Modify menija izborom stavke Match Properties a AutoCAD ce zatim
zahtevati odabir osnovnog tj. elementa sa koga treba ocitati parametre. To moze biti samo
pojedinacni odabir nakon cega sledi selekcija elemenata na koje se te karakteristike prenose.

Settings
Opcija Settings nam pruza mogucnost da tacno odredimo koje karakteristike treba prenositi sa
osnovnog elementa na ostale koje odaberemo a koje na njima treba da ostanu neizmenjene.
Aktivira se pritiskom na taster S na tastaturi posle cega se pojavljuje Property Settings Dialog
Box u kome mozemo podesiti zeljene parametre.

SAVET
Evo i verovatno najlakseg nacina za prenosenje elemenata sa jednog Layer-a na drugi.
Bez pokretanja neke od komande levim tasterom misa odaberite elemente kojima treba promeniti
Layer tako da se aktivira Grips rezim (plavi kvadrati na karakteristicnim mestima). Zatim iz Layer
Control liste izaberite naziv sloja na koji treba preneti selektovane elemente.
Promenjena boja objekata je znak da je funkcija izvrsena uspesno a dvostruki pritisak na taster
Esc na tastaturi uklanja plave kvadrate i vraca nas u normalan rezim rada.

Nema komentara:

Objavi komentar