utorak, 4. siječnja 2011.

ORGANIZACIJA ELEMENATA CRTEZA - LAYER-i (AUTOCAD TUTORIAL)

ORGANIZACIJA ELEMENATA CRTEzA - LAYER-i
Verujemo da ste savlađivanjem tehnike rada u AutoCAD-u kroz lekcije koje su prethodile zakljucili
da su granice obima informacija tj. broja elemenata koje crtez kao baza podataka moze da
obuhvati prakticno nedostizne. Za takvo mnoctvo nacrtanih linija, lukova, ili tekstova se postavlja
pitanje njihove racionalne organizacije odnosno, preglednosti samog crteza.
Kao recenje ovog problema AutoCAD nudi mogucnost da elemente crteza postavljamo na razlicite
Layer-e odnosno, nezavisne slojeve crteza koje korisnik dozivljava kao niz providnih folija
postavljenih jednu iznad druge. Konkretno, ako za primer uzmemo tipican crtez arhitektonske
osnove mozemo zakljuciti da se na njemu mogu posebno grupisati elementi koji predstavljaju
zidove, otvore, ili namectaj tj. da ih mozemo crtati na posebnim Layer-ima. Tada bi mogli da
iskoristimo i mogucnosti kao cto su dodeljivanje razlicitih boja, tipova linije, određivanje vidljivosti i
joc mnogo toga o cemu ce biti reci u ovoj lekciji.

Komanda LAYER
Komanda Layer objedinjuje funkcije namenjene radu sa slojevima crteza. Mozemo je pokrenuti iz
Format menija izborom stavke Layer da bi nam zatim AutoCAD prikazao Dialog Box koji obuhvata
sledece funkcije:New
Mozemo odmah uociti da se u okviru liste koja prikazuje nazive postojecih slojeva vec nalazi
jedan definisan Layer. To je tzv. nulti Layer koji AutoCAD automatski kreira u krenutku kada
pocnemo rad na novom crtezu. Za njega vaze posebna pravila (nije moguca promena njegovog
imena, niti ga mozemo ukloniti iz liste) pa se u praksi izbegava crtanje elemenata koji bi pripadali
nultom Layeru. Mnogo je prakticnije da za elemente crteza predvidimo nove slojeve.
Za tu namenu je predviđeno polje New. Njegovim izborom ce se u u spisku imena pojaviti novi
Layer podrazumevanog naziva "Layer1" ali odmah kao oznacen tj. spreman za unos novog,
konkretnijeg imena. Nazive Layer-a mozemo slobodno birati ali bi pri tome trebalo voditi racuna
da nije dozvoljena upotreba "space" karaktera, odnosno da ako zelimo da se naziv sastoji od vice
reci moramo upotrebiti neki znak koji ce ih povezivati (npr. _ underscore). Po unosu novog naziva
potrebno je pritisnuti taster Enter na tastaturi kako bi promena bila potvrđena.
Za naknadnu promenu imena potrebno je pritiskom na levi taster mica prvo oznaciti naziv Layer-a
da bi ponovljeni pritisak na levi taster aktivirao rezim u kome mozemu uneti novi tekst.
AutoCAD nema nikakvo ogranicenje u pogledu broja Layer-a koje mozemo kreirati pa je zato
njihov broj uvek moguce prilagoditi potrebama.

Current
Bez obzira cto crtez moze obuhvatati vice Layer-a samo jedan moze imati status aktivnog tj,
Layer-a na kome se trenutno crta.
Za određivanje aktivnog statusa potrebno je levim tasterom mica prvo naznaciti ime zeljenog
Layer-a a potom kliknuti na polje Current. Kao potvrda ove promene ce se desno od njega
pojaviti ime odabranog Layer-a.

Delete
Primenom funkcije Delete mozemo ukloniti suvicne Layer-e. Vazno je imati na umu da je moguce
obrisati samo one slojeve koji ne sadrze nijedan element crteza odnosno, sve dokle izabrani
Layer na sebi nosi i najsitniji detalj AutoCAD ce odbiti komandu za njegovo brisanje.

ON/OFF
Vec je i ranije pominjana mogucnost da se elementi koje smatramo suvicnim u trenutnoj fazi
izrade crteza privremeno uklone sa ekrana. To se moze postici odgovarajucom promenom statusa
Layer-a odnosno njegovim iskljucivanjem.
Da bi iskljucili neki Layer potrebno je levim tasterom mica kliknuti na simbol ukljucene sijalice
(naravno u redu koji odgovara zeljenom Layer-u). Time sa simbolicno sijalica gasi a prakticno po
zatvaranju Dialog Box-a klikom na OK ukida vidljivost elementima koji su nacrtani na tom sloju.
Za njihov ponovni prikaz potrebno je vratiti se u komandu Layer i ukljuciti sijalicu tj. vratiti
vidljivost. ANIMA interaktivni multimedijalni kurs AutoCAD-a 45
Freeze/Thaw
Kao alternativa iskljucivanju Layer-a moze se primeniti tzv. zamrzavanje (Freeze). Za aktiviranje
ove funkcije mozemo levim tasterom mica kliknuti iznad simbola koji lici na sunce u punom sjaju.
Tada ce se njegov prikaz promeniti u pahuljicu a na prvi pogled postignuti efekat ce biti isti kao i
kod iskljucivanja - sve cto je bilo nacrtano na tom Layer-u ce nestati sa ekrana. Ipak postoji i
suctinska razlika naime, pri iskljucivanju Layer-a svi podaci o elementima koji se nalaze na njemu
ostaju u memoriji racunara i mogu se brzo ponovo prikazati dok zamrzavanje Layer-a nalaze
AutoCAD-u da podatke o elementima ukloni iz memorije i time rastereti racunar i omoguci brzi
rad. Za vracanje vidljivosti potrebno je odmrznuti Layer pa ce AutoCAD ponovo prikazati sve
nacrtane elemente ali uz obaveznu regeneraciju crteza.

Lock/Unlock
Jedan od parametara koji mozemo kontrolisati kada su u pitanju Layer-i je njihovo "zakljucavanje".
Za to je predviđena kolona sa simbolom otkljucanog katanca koji se po odabiru pritiskom na levi
taster mica menja u zakljucan. To znaci da ce od tog trenutka biti onemogucene bilo kakve
izmene elemenata koji se na njemu nalaze.
Zakljucani Layer-i su normalno vidljivi, mozemo ih proglasiti za aktivne, cak im i docrtavati nove
elemente ali ce njihov odabir biti onemogucen a samim tim i primena vecine komandi iz Modify
grupe.
Otkljucavanje Layer-a vrcimo izborom simbola zakljucanog katanca i time vracamo mogucnost
izmena elemenata koji se na njima nalaze.

Color
Izborom malog kvadrata iz predposlednje kolone pokrecemo funkciju za određivanje boje kojom ce
biti prikazani nacrtani elementi. Za to nam sluzi poseban okvir na kome mozemo razlikovati tri
palete - standardnu, sa sedam osnovnih boja i dve sive, zatim posebno grupisane dodatne sive
nijanse i konacno celokupnu paletu boja koje su nam na raspolaganju u AutoCAD-u. Određivanje
zeljene boje se vrci izborom polja u kome je prikazana a kao potvrdu toga u posebnom odeljku
mozemo videti njeno ime (ako spada u osnovne) ili kod. Po izvrcenom izboru boje potrebno je
klikom na polje OK zatvoriti okvir pa ce se ona pojaviti u kvadraticu koji pripada odabanom
Layer-u.
Mogucnost dodeljivanja boja elementima crteza moze biti iskoriccena u razlicite svrhe od kojih
ipak mozemo izdvojiti dve osnovne. Prvo je neosporna cinjenica da je uocavanje nacrtanih
elemenata znatno olakcano ako su oni prikazani razlicitim bojama (zamislite samo kako bi bilo
tecko razlikovati mnoctvo sitnih detalja na tako maloj povrcini kao cto je slika na ekranu koji su
pri tome joc i svi npr. beli). Osim toga boja elementa ima znacajnu ulogu u postupku ctampanja
crteza jer se za svaku od njih moze zadati razliciti parametar debljine linije.

Linetype
Poslednja kolona u polju za određivanje karakteristika Layer-a nosi naslov Linetype i omogucava
izbor funkcije za odabir tipa linije koji ce se primenjivati za nacrtane elemente. Osnovni tip je
puna (Continuous) linija koju AutoCAD automatski dodeljuje svakom formiranom Layer-u. Za
njegovu promenu potrebno je levim tasterom mica kliknuti na navedeni naziv pa ce se pojaviti
poseban okvir iz koga mozemo izabrati neki od raspolozivih tipova. Nazalost, i ponuđena lista
obicno sadrzi samo osnovni tip pa je zato dalje neophodno da prvo izborom polja Load otvorimo
kompletan spisak raspolozivih tipova i da neki od njih uvedemo u uzi izbor. Ako pri tome joc i
drzimo pritisnut Ctrl taster na tastaturi AutoCAD ce nam omoguciti da izvrcimo odabir vice tipova
odjednom.
Ako se odlucimo za npr. isprekidanu, tackastu i tacka/crta (ISO dash, ISO dot, ISO dash dot)
liniju klikom na polje OK lista raspolozivih tipova ce biti obogacena pa se dalje lako moze odrediti
koji od njih treba primeniti na sve elemente Layer-a.
Zatvaranjem Layer Diaolg Box-a klikom na polje OK AutoCAD ce prikazati crtez poctujuci nove
izabrane parametre.

Komanda COLOR
Primenom komande Color iz Format menija mozemo odrediti boju kojom ce zatim biti iscrtavani
svi novi elementi. Izbor koji AutoCAD nudi kao osnovni je BYLAYER cto znaci da ce boja novog
elementa zavisiti od izbora koji smo izvrcili kada je u pitanju boja Layer-a na kome se trenutno
crta. Ako umesto toga eksplicitno navedemo ime ili kod neke druge boje parametar vezan za
Layer-e ce biti zanemaren a elementi crtani u novoj boji bez obzira kom sloju pripadaju. ANIMA interaktivni multimedijalni kurs AutoCAD-a 46
Isti izbor je moguce izvrciti i na jednostavniji nacin, micem iz Standard Toolbar-a ali se u praksi
ipak vice koristi nacin koji smo prvi pomenuli tj, da se boja elemenata vezuje za Layer kome
pripadaju.

Komanda LINETYPE
Komanda Linetype iz Format menija omogucava izbor tipa linije koji ce biti primenjivan u nastavku
rada na crtezu. I ona predviđa mogucnost izbora parametra BYLAYER odnosno, pracenja
podecavanja vezanog za aktivan Layer ali isto tako je moguce eksplicitno navesti zeljeni tip linije
da bi AutoCAD potom sve nove elemente iscrtavao u skladu stim.
Standardni Toolbar nudi mogucnost da se taj izbor izvrci na efikasniji nacin - prostim izborom iz
ponuđene liste.

Komanda LTS
Komanda LTS (Linetype Scale) nudi mogucnost da se preciznije odredi razmera u kojoj ce se
iscrtavati isprekidane linije. To je vazno radi usklađivanja sa razmerom u kojoj ce se crtez finalno
ctampati odnosno, da li ce se pri tome videti veci ili manji razmak između njenih segmenata.
Komandu je najlakce otkucati na tastaturi i potom uneti novi numericki faktor za razmeru
isprekidanih linija a AutoCAD ce odmah prikazati cta smo time postigli.

SAVET
Mnoge od funkcija vezanih za rad sa Layer-ima su pristupacne direktno iz Standardnog Toolbar-a.
U za to predviđenom polju je stalno prisutan naziv aktivnog Layer-a kao i njegove osnovne
karakteristike (status, boja itd.). Odabirom Layer Control polja otvaramo listu Layer-a koju mozemo
iskoristiti na vice nacina. Kao prvo, izborom nekog Layer-a iz liste izvrcicemo njegovo aktiviranje
tj. omogucicemo da se za dalji rad koristi izabrani sloj, zatim klikom na odgovarajuci simbol
mozemo iskljicivati ili zamrzavati Layer-e ili im vracati vidljivost. Na isti nacin je moguce i njihovo
zakljucavanje dok promena boje i tipa linije ipak zahtevaju regularanu upotrebu komande Layer.

Nema komentara:

Objavi komentar