srijeda, 29. prosinca 2010.

Autocad crteži (Tutorial)

Crtanje u dvije dimenzije 


U ovom dijelu je objašnjeno crtanje običnih linija i krivih. Nakon toga naći ćete detaljno opisane postupke prikazivanja crteža. Tu su i poglavlja o radu s tekstom, kotiranju i definisanju stilova za kote. Ovaj dio sadrži neophodne osnovne informacije o crtanju i dizajniranju u dvije dimenzije.

Crtanje običnih linija 
Korišćenje komande LINE
Da biste nacrtali liniju, s palete alatki za crtanje (Draw) odaberite dugme LINE. na zahtjev za unos Specify first point: zadajte proizvoljnu tačku, a zatim pritisnite Enter da biste komandu završili. LINE spada u kontinuirane komande, što znači da komandu koninuirano koristite sve dok ju ne završite.

Crtanje pravougaonika 
Komandom RECTANG crtate pravougaonik crtajući njegove dvije dijagonale. Dugme Rectangle se nalazi na paleti alatki za crtanje. AutoCAD će od vas zahtjevati da unesete koordinate dva ugla a zatim će iscrtati pravougaonik. Koordinate možete da unesete bilo kojim postipkom. Npr. ako pravougaonik treba da bude širok 6 a visok 3 cm, drugu tačku upisujete zadavajući komandu @6,3.Crtanje poligona
AutoCAD-ovom komandim Polygon možete da nacrtate zatvoren geometrijski oblik s više međusobno jednakih stranica. Najpre ćete zadati broj stranica poligona a zatim odaberite jednu od tri metode njegovog definisanja. Ako veličinu poluprečnika upišete na komandnu liniju, donja stranica poligona će biti horizontalna. Ukoliko tačku za poluprečnik zadajete mišem, onda možete da zadate i orjentaciju poligona. Kada poligon postavite na odgovarajući položaj pritisnite lijevi taster miša.

Crtanje pomoću pravih 
Komandom XLINE, pomoćna prava može se napraviti na više načina. Komandu započinjete birajući pomoćnu pravu (Construction LINE) sa palete alatki za crtanje.Ugledaćete sledeći zahtjev za unos:
Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: (zadajte tačku ili opciju...)


Opcije komande XLINE

  • Specify a point

Ova opcija omogućava da pomoćnu pravu definišete dvijema tačkama.
Na prvi zahtjev unosite prvu a na drugi Specify through point: unosite
drugu tačku.
Hor   Ova opcija služi da pomoćnu pravu nacrtate paralelno sa osom X . Da
biste to uradili na komandnu liniju ukucajte h (enter), što znači da ste
odabrali opciju Horizontal. Zatim zadajte traženu tačku

  • Ver   

Da biste pomoćnu pravu nacrtali paralelno sa osom Y upišite v (enter),
što znači da ste odabrali opciju Vertical. Zatim zadajte traženu tačku.

  • Ang  

Upišite a (enter), AutoCAD će odgovoriti zahtjevom Enter angle of xline
(0) or [Reference]: unesite ugao zatim definišite tačku na pravoj.

  • Biscet  

Da biste konstuisali simetralu ugla upišite b (enter), AutoCAD će
odgovoriti zahtjevom Specify angle vertex point: odberite bilo koju tačku
kroz koju treba da prolazi pomoćna prava, zatim na zahtjev Specify angle
start point: odaberite tačku koja definiše jedan krak ugla. Na zhtjev Specify
angle end point: unesite tačku koja definiše drugi krak ugla.

  • Offset  

Da biste pomoćnu pravu nacrtali paralelno sa postojećom pravom upišite
o (enter). Vrijednost pomaka možete da upišete kao broj ili da pomoću
opcije Through odaberete tačku kroz koju pomoćna prava treba da proazi.
Pošto definišete pomak moraćete da odaberete liniju, ako ste pomak
definisali brojem na zahtjev odgovorite birajući tačku s jedne ili s druge
strane odabrane linije.


Crtanje krivih linija 


Krugovi 
U AutoCAD-u krug možete da nacrtate na 5 načina. Ako želite da nacrtate krug odaberite Circle sa palete alatki za crtanje. AutoCAD će odgovoriti zahtjevom za unos Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: .

Lukovi 
Da biste nacrtali luk, sa palete alatki za crtanje odaberite ARC, a zatim pratite zahtjeve za unos. Kao i za krugove i za lukove često se koriste OSNAP markeri. Elipse i eliptični lukovi Da biste nacrtali elipsu na paleti alatki odaberite Ellipse. Pored informacija koje će AutoCAD tražiti da unesete treba da znate i ugao - nagib prve ose koju definišete.

Nema komentara:

Objavi komentar