srijeda, 29. prosinca 2010.

Autocad Tutorial

Upoznavanje sa AutoCAD-om 


AutoCAD firme Autodesk je je najčešće korišten program za tehničko crtanje - registrovano je više od 3 miliona njegovih korisnika. Među komanijama koje proizvode softver Autodesk je na 4. mjestu u svijetu po veličini. Prema Autodesku akronim CAD označava projektovanje pomoću računara (engl. computer-aided design).  AutoCAD u verziji DOS, pojavio se 1982. godine. Bio je to prvi značajniji CAD program koji je mogao da radi na personalnim računarima. Uspjeh AutaCAD-a se pripisuje njegovojnjegovoj čuvenoj otvorenoj arhitekturi - veliki dio njegovog izvornog  koda predstavlja običan tekst koji korisnik lako može da prilagodi svojim potrebama.  Podrška programskom jeziku AutoLISP, a sada i jeziku Visual Basic for Aplications (VBA) , ugrađena je da bi korisnik mogao da programira AutoCAD. Zbog svega toga AutoCAD je postao najfleksibilniji program za crtanje, primjenljiv u svim oblastima rada. Pored engleskog, AutoCAD podržava mnoge druge jezike, uključujući i pojedina nelatinična pisma, tako da AutoCAD gotovo da nema
ozbiljne konkurencije. Dovoljno je reći da se AutoCAD koristi u svim oblastima crtanja u više od 150 zemalja svijeta. Glavne oblasti u kojima se koristi AutoCAD jesu:

  • arhitektura, inžinjering i građevinarstvo (AEC) 
  • mašinstvo geografski informacioni sistemi (GIS)  
  • ispitivanje terena i građevinarstvo 
  • održavanje objekata 
  • elektrotehnika / elektronika 
  • multimedija 

Takođe AutoCAD se koristi i u nekim manje vaznim oblastima kao sto su pravljenje uzoraka za tkanine, izrada znakova i sl.
Prvi Crtež 


Da bismo započeli crtanje moramo da znamo da AutoCAD sadrži bilinearni i trilinearni koordinatni sistem. Crtanje u bilinearnom koordinatnom sistemu se odvija tako što unosimo koordinate jednu po jednu. Prva se unosi vrijednost koordinate X, zatim se ovaja zarezom i unosi se vrijednost Y ose - sve bez razmaka.
Snimanje dokumenata
Kada ste završili sa radom ili želite da ga snimite dovedite kursor miša na liniju menija i izaberite opciju File, zatim  izaberite opciju Save as upisite ime crteža u File name, i izaberite gdje želite da sačuvate vaš rad. Kada ste sve ovo obavili stisnite opciju Save i vaš rad će biti sačuvan na lokaciji koju ste prethodno odabrali.
  
Otvaranje crteža 
Izrada novog crteža na osnovu šablona Šablon je posebna datoteka koja sadrži postavke i najčešće objekte. Kada koristite šablon kao osnovu za nov crtež, crtež preuzima sve postavke i objekte koje sadrži šablon.
Šabloni služe za izbjegavanje ponovnog crtanja i precrtavanja objekata u novim crtežima.  Da biste napravili nov crtež na osnovu postojećeg šablona izaberite File ►New.
Otvoriće se dijalog okvir Select Template. AutoCAD će prikazati sve postojeće šablone. Pošto se AutoCAD otvara sa praznim crtežom pod imenom Drawing1.dwt , nov crtež dobija ime Draving2.dwt . Crteži koje budete naknadno otvarali biće redom numerisani.

Rad sa šablonima  
Šablon sadrži već podešene parametre crteža, što omogućuje da odmah počnete da crtate. Ovi primjeri obuhvataju veličinu crteža, vrstu jedinica , itd. Osim zaglavlja šablon često sadrži i zaglavlje sa naslovom, odnosno okvir sa tekstom. napomena: Elektronski dio maturskog rada sadrži detaljno objašnjeno
podešavanje i pravljenje sopstvenog šablona.
Otvaranje postojećeg crteža
     Otvaranje crteža u AutoCAD-u je kao i otvaranje bilo koje datoteke u Windowsu. Izaberire Open sa palete Standard. Pojaviće se okvir za dijalog Select File. Iz padajuće liste Look In odaberite vašu željenu datoteku. Pritisnite dugme Open. AutoCAD će otvoriti program. Ako otvarate datoteku koja se nalazi na Webu, Pritisnite dugme Search the Webu okviru za dijalog. Crteže možete tražiti i u listi Places koja se nalazi s lijeve strane okvira za dijalog.Crtež takođe možete otvoriti ako ga kliknete dvaput u Inernet Explorer-u ( iako AutoCAD nije pokrenut ).Windows automatski pokreće AutoCAD i otvara odabrani crtež.


Komande 
Tokom godina u AutoCAD-u je dodat niz novih komandi. Često su komande za kojima vise ne postoji potreba namjerno ostavljene zbog kompatibilnosti sa ranijim verzijama. U većini Windows programa sve komande su obuhvaćene menijima, ali niz starijih komandi kao i neke druge koje se rijetko koriste, nećete naći u menijima AutoCAD-a. Osim ove osobine meniji AutoCAD-a su slični menijima Windows-a.
Priručni meniji se pojavljuju kada pritisnete desni taster miša.
Palete alatki vam omogućavaju da brzo zadate komande jednim pritiskom miša. Sličice na dugmadima palete nisu uvijek jasne same po sebi. Auto CAD sadrži 30 paleta alatki a da biste prikazali ili uklonili određenu paletu pritisnite desnim tasterom miša bilo koju vidljivu alatku, a zatim iz priručnog menija odaberite željenu 7
paletu. Ako pored palete stoji kvačica onda je paleta otvorena, da biste ju zatvorili ponovo je stisnite.


O koordinatnom sistemu  
Jedan od osnovnih postupaka u AutoCAD-u jeste zadavanje koordinatnih tačaka. To je osnova AutoCAD-a za crtanje, bez toga ne možete nacrtati ništa. Linije, lukove,
krugove... , sve ovo crtate pomoću zadavanja tačaka. Kao i sve drugo u AutoCAD-u ovo može biti urađeno na vise načina.
Strelica označena slovom X pokazuje pozitivan smijer ose X. To znači da u tom smijeru rastu vrijednosti ose X. Strelica označena slovom Y pokazuje pozitivan smijer ose Y. U ovom sistemu svaka tačka na ekranu određena je parom vrijednosti i koordinata (X,Y), a sistem se naziva  Dekartov ortogonalni koordinatni sistem. Koordinate ose standardno se sijeku u tački 0,0. Lijevo od ove tačke na osi X nalaze se njene negativne vrijednosti, a ispod nje su negativne vrijednosti ose Y.
Prikazivanje koordinata
Tokom rada možete pogledati prikaz koordinata na statusnoj traci. Ovaj prikaz vam pomaže da vidite gdje se nalazi .kursor i  objekti i daje informacije o rastojanju i o pravcu premještanja ili kopiranja objekata.

AutoCAD vam nudi tri načina za prikazivanje koordinata na ekranu:
1. Dinamički prikaz apsolutnih koordinata: vrijednost koordinate se mijenja dok pomjerate miša.
2. Statički prikaz apsolutnih koordinata: vrijednost koordinata se mijenja samo kada zadate tačku.
3. Dinamički prikaz polarnih koordinata: vrijednost koordinate se mijenja dok pomjerate miša. One će se pojaviti pošto zadate jednu tačku i spremate se zadati drugu - kao kad crtate liniju.

Prikazivanje koordinata možete da izmjenite na jedan od tri načina:
1. Pritisnite taster F6.
2. Pritisnite na statusnoj traci područje koordinata.
3. Pritisnite tastere Ctrl+D.

Podešavanje parametara crteža 


Vrste mjernih jedinica
Jedan od prvih koraka u podešavanju parametara crteža jeste izbor vrste mjernih jedinica. Mjerne jedinice određuju mjere objekata. Tip mjernih jedinica možete sačuvati u šablonu. Koordinate s kojima radite u AutoCAD-u mjere se sa stvarnim jedinicama. Vrsta odabranih jedinica utiče na prikaz koordinata na statusnoj traci, kao i na to kako će AutoCAD bilježiti podatke o objektima. Koordinate obično unosite u jedinicama koje ste odabrali, mada AutoCAD prihvata i koordinate unijete u drugim vrstama jedinica.
Podešavanje mjernih jedinica 
Mjene jedinice koje hoćete da koristite podešavate u okviru za dijalog Drawing Units.
Da biste podesili jedinice odaberite  Format ►Units, pri čemu će se otvoriti okvir za dijalog Drawing Units. Na lijevoj strani ovog okvira za dijalog možete da odaberete vrstu dužinskih mjernih jedinica.
Granice crteža
Moguće je da zadate veličinu prostora za crtanje, tzv. granice crteža. Granice su spoljne ivice crteža izražene tekućim jedinicama. Potrebno je zadati samo dužinu i širinu crteža. Ove dvije mjere formiraju nevidljiv pravougaonik koji ograničava površinu za crtanje.
Umetanje naslovnog bloka
Naslovni blok je pravougaonik koji obuhvata prostor za naslov crteža, ime kompanije, ime autora crteža i sl. Najčešće se iscrtava u sklopu sa okvirom crteža. Naslovni blok možete da umetnete u crtež na dva načina:
• Kada crtate nov crtež izaberite File ►New da biste otvorili okvir za dijalog Select Template. Izaberite šablon koji već sadrži naslovni blok. Npr šablon ANSI A - Named Plot Styles.dwt. već sadrži naslovni blok i okvir koji staje na list A4 papira.
• Kada ste otvorili crtež u njega možete da umetnete i crtež naslovnog bloka. Odaberite komandu Insert ►Block. U okviru za dijalog Insert upišite ime crteža ili bloka, ili pritisnite Browse da biste ga pronašli.  Uobičajeni parametri
• Slojevi omogućavaju da crtež organizujete u grupe objekata prema
njihovim funkcionalnim vezama.
• Stilovi za text omogućavaju da izaberete fontove i druge osobine texta.
• Stilovi za kote formatiraju kote kojima označavate dimenzije objekata na
crtežu.

Nema komentara:

Objavi komentar