srijeda, 29. prosinca 2010.

Autocad kotiranje (Tutorial)

Kotiranje 
Kote su važan dio većine crteža u AutoCAD-u. One prikaziju veličinu modela koji ste projektovali i neophodne su za proces njegove realizacije. Kotiranje u AutoCAD-u pruža mnogo slobode.

AutoCAD-ovo kotiranje 
Kota je objekat koji ima više djelova. Važno je da shvatite ove djelove i njihov odnos prema objektu koji kotirate Prije nego što počnete da kotirate crtež uradite sledeće:
1. Napravite poseban sloj za kote. Njihova boja treba da se ističe u odnosu na boju objekta.
2. Napravite stil za kotni tekst.
3. Iz menija izaberite Tools ►Drafting Settings ►Object Snap i odaberite stalne Osnap markere. Pritisnite
dugme Osnap.

Zadavanje objekata za kotiranje 
Paleta alatki za kotiranje naziva se Dimension, sa te palete odaberite Linear Dimension. Ako kotirate više od jednog objekta, npr. razdaljinu od krajnje tačke jedne linije do krajnje tačke druge – izaberite početak prve pomoćne linije. Na zahtjev za unos: Specify secondextension line origin: , izaberite tačku kao početak druge pomoćne linije. Ove dvije tačke će odrediti dužinu kote.Crtanje složenih objekata 
Polinije su jedinstveni objekti koji se sastoje od kombinacije pravolinijskih segmenata i lukova. Krive su geometrijski oblici nastali na osnovu tačaka koje zadajete

Crtanje i obrada polinija 
Polinije dobijate komandama RECTANG i POLYGON. One su veoma korisne i u 3D crtanju.

Komanda PLINE 
Da biste nacrtali poliniju sa palete alatki Draw odaberite Polyline. Time započinjete komandu PLINE. Slično komandi LINE , i komanda PLINE neprekidno nudi da zadajete nove tačke ponavljajući isti zahtjev za unos. Kada završite crtež pritisnite Enter da biste završili komandu.

Komanda SPLINE 
Komandom SPLINE crtate glatku krivu liniju. Pokretanjem alata dobićete zahtjev za unos prve tačke. Ako izaberete tačku, AutoCAD će prikazati zahjev za unos naredne tačke. Nakon druge tačke možete da nastavite unos ili da izaberete jednu od ponuđenih opcija.

Pravljenje regiona 
Regioni su dvdimenzionalne površine, ali iz njih AutoCAD može da izvuče više podataka nego iz polinija, npr. podatke o težištu. Za formiranje regiona možete da upotrebite ploinije, zatvorene krive, krugove itd.
Da biste napravili region, odaberite alatku Region sa palete Draw. AutoCAD će tražiti da odaberete objekte . Odaberite sve objekte i pritisnite Enter da biste biranje završili. Ako odabrani objekti obrazuju zatvorenu konturu koja ne presjeca samu sebe, AutoCAD će vas o tome izvjestiti.

Nema komentara:

Objavi komentar